Strona główna BIP Wersja chińska Wersja włoska Wersja hiszpańska Wersja ukraińska Wersja czeska Wersja niemiecka Wersja rosyjska Wersja francuska Wersja angielska
Szukaj
O regionie
Gospodarka
Rolnictwo
Turystyka
Sport
Kultura
Nauka i edukacja
Rozwój regionalny
Współpraca z zagranicą
Fundusze Europejskie
Środowisko
Obsługa klienta
Tablica informacyjna
Prawo
Centrum prasowe
Organiz. pozarządowe
 Oświadczenia majątkowe Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót
 Inne ›› Oświadczenia majątkowe 
Oświadczenia majątkowe

Informacja

Zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016r., poz.486) osobami zobowiązanymi do złożenia oświadczeń majątkowych są:

 • radni województwa,
 • członkowie zarządu województwa,
 • skarbnik województwa,
 • sekretarz województwa,
 • kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
 • osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną,
 • osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa.

Oświadczenia majątkowe dotyczą majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń.

Oświadczenia majątkowe wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:

 • radni - przewodniczącemu sejmiku województwa,
 • marszałek województwa, przewodniczący sejmiku województwa - wojewodzie,
 • wicemarszałek województwa, członek zarządu województwa, sekretarz województwa, skarbnik województwa, kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa - marszałkowi województwa.

Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest zobowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia województwa, w którym uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru.

Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnych:

 • co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,
 • na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Członkowie zarządu województwa, skarbnik województwa, sekretarz województwa, kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na stanowisko albo od dnia zatrudnienia. Do pierwszego oświadczenia ww. osoby dołączają informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem wyboru, powołania lub zatrudnienia.

Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez ww. osoby:

 • co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,
 • w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

Jeżeli ww. terminy nie zostaną dotrzymane, odpowiednio, przewodniczący sejmiku województwa, wojewoda lub marszałek województwa w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.

Oświadczenia majątkowe oraz wymagane dodatkowe informacje są sukcesywnie zamieszczane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Publikowanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016r., poz.486).

Oryginały złożonych oświadczeń znajdują się w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, tel. (77) 54 16 586. Oryginały oświadczeń złożonych przez Radnych Województwa znajdują się w Biurze Sejmiku, tel. (77) 54 16 550.

Informację wytworzyła: Iwona Marek - pracownik Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego i Kadr dnia 7 grudnia 2010 r.

Informację wprowadził (a): Natalia Ochędzan (2008-01-11 13:56:42)
Informację zmodyfikował (a): Krzysztof Sługocki (2020-01-02 09:23:24)
 Zobacz także PDF - pliki PDF  Powiększ tekst - powiększ tekst  Zmniejsz tekst - pomniejsz tekst  Drukuj - wydrukuj  Do góry
Data aktualizacji: 2016-12-01
Liczba odwiedzin: 37857692
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.