Strona główna BIP Wersja chińska Wersja włoska Wersja hiszpańska Wersja ukraińska Wersja czeska Wersja niemiecka Wersja rosyjska Wersja francuska Wersja angielska
Szukaj
O regionie
Gospodarka
Rolnictwo
Turystyka
Sport
Kultura
Nauka i edukacja
Rozwój regionalny
Współpraca z zagranicą
Fundusze Europejskie
Środowisko
Obsługa klienta
Tablica informacyjna
Prawo
Centrum prasowe
Organiz. pozarządowe
 PROW 2007-2013 x Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót
 PROW ›› Informacje ogólne PROW 2007-2013 
PROW 2007-2013 x
Lata 2007-2013 to okres nowej perspektywy finansowej w Unii Europejskiej, przejawiający się w zamiarach reformy polityki rolnej. Głównymi założeniami wspomnianej reformy polityki rolnej prowadzonej wobec obszarów wiejskich od roku 2007 ma być wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.
Finansowanie wszelkich działań odbywać się będzie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), utworzonego na mocy Rozporządzenia Rady (WE) 1290/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia każdy kraj członkowski zobligowany został do opracowania Krajowego Planu Strategicznego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Podstawą służącą do opracowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 były priorytety i kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, w stosunku do priorytetów wspólnotowych.
Sporządzony Program PROW 2007-2013 został zaakceptowany na posiedzeniu Komitetu Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej w dniu 24 lipca 2007 r. a zaakceptowany został przez Komisję Europejską. w dniu 7 września 2007 r.
Łączna kwota środków przeznaczonych na okres programowania 2007-2013 to około 17,2 mld euro, z czego około 13,2 mld. euro pochodzić będzie z budżetu UE, a pozostała część sumy w wysokości około 4 mld. euro stanowić będą krajowe środki publiczne.
Instrumenty PROW 2007-2013 podzielone zostały na osie działań, poprzez realizację których mają zostać osiągnięte cele priorytetowe.


Do celów priorytetowych należą:

-poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa przez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji,
-poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich przez wspieranie gospodarowania gruntami,
-poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.

Osie Priorytetowe PROW 2007-2013

OŚ I Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,
OŚ II Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,
OŚ III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
OŚ IV Leader.

Wszelkie informacje związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich można uzyskać drogą elektroniczną, za pośrednictwem punktu informacyjnego pod adresem e-mail: info.prow@umwo.opole.pl lub pod numerem telefonu (077) 4483205.


Działania osi 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 
  
111. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
112. Ułatwianie startu młodym rolnikom
113. Renty strukturalne
114. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów
121. Modernizacja gospodarstw rolnych
123. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
125. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
132. Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
133. Działania informacyjne i promocyjne
142. Grupy producentów rolnych


Działania osi 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

211, 212. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
214. Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)
221, 223. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne
226. Odtworzenie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych 


Działania osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
313, 322, 323. Odnowa i rozwój wsi 


Działania osi 4 Leader

Leader jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim realizowanym lokalnie na określonym obszarze, umożliwiającym osiągnięcie celów osi trzeciej.
Celem osi czwartej jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego przez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami oraz ich waloryzacją, w skutek pośredniego włączenia Lokalnych Grup Działania (LGD) w system zarządzania danym obszarem. 
Informację zmodyfikował (a): Piotr Kobiela (2016-04-01 09:18:33)
 Zobacz także PDF - pliki PDF  Powiększ tekst - powiększ tekst  Zmniejsz tekst - pomniejsz tekst  Drukuj - wydrukuj  Do góry
Data aktualizacji: 2016-12-01
Liczba odwiedzin: 38285928
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.